กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางสายใจ บุษย์เพชร
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นางเรณู ประดู่ครูชำนาญการ
สรุป รวมทั้งหมด 2 คน ชาย 0 คน หญิง 2 คน