กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางรัตนา ทองผุด
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นางสาวเขมมิกา แก่นจันทร์ครูชำนาญการ
3นางพรเพ็ญ กี่สุ้นครูชำนาญการ
4นายวิชิต ทองประดับครูชำนาญการ
5นางมยุรี นาคมณีครูชำนาญการ
6นายคณารัตน์ ห่อจันทร์ครูชำนาญการ
7นางประภาพร เทพจิตร์ครู-
8นางสาวปานี สุขคล้ายครู-
9นางสาวรสวรรณ วีระไทยครู-
10นางศรินรัตน์ ปฐมกิตติโรจน์ครู-
สรุป รวมทั้งหมด 10 คน ชาย 2 คน หญิง 8 คน