กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางรัตนา ทองผุด
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นางพรเพ็ญ กี่สุ้นครูชำนาญการพิเศษ
3นางสาวเขมมิกา แก่นจันทร์ครูชำนาญการ
4นางสาวรสวรรณ วีระไทยครูชำนาญการ
5นายวิชิต ทองประดับครูชำนาญการ
6นางมยุรี นาคมณีครูชำนาญการ
7นางสาวปานี สุขคล้ายครูชำนาญการ
8นายคณารัตน์ ห่อจันทร์ครูชำนาญการ
9นางประภาพร เทพจิตร์ครู-
10นางศรินรัตน์ ปฐมกิตติโรจน์ครู-
สรุป รวมทั้งหมด 10 คน ชาย 2 คน หญิง 8 คน