กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายณัฐวัตร เอียดทอง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นางจันทนา ทองอ่อนครูชำนาญการพิเศษ
3นางมะลิวัลย์ เอมโอฐครูชำนาญการ
4นางจินดาวรรณ บุญชากรครูชำนาญการ
5นายอำนวย ธนูศิลป์ครูชำนาญการ
6นายวิเชียร ราชบุตรครูชำนาญการ
7นายคำนึง เกตุพงษ์พันธ์ครูชำนาญการ
8นายวิสุทธิ์ รักษ์ศรีทองครูชำนาญการ
9นางปิติ วรตันติครูชำนาญการ
10นางพรทิพย์ อร่ามเรืองครูชำนาญการ
11นายทรงศักดิ์ หมุนวังครู-
12นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิชัยพนักงานราชการ-
13นายสุริยา จันทสุวรรณครูอัตราจ้าง-
สรุป รวมทั้งหมด 13 คน ชาย 7 คน หญิง 6 คน