กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายณัฐวัตร เอียดทอง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นางจันทนา ทองอ่อนครูชำนาญการพิเศษ
3นางมะลิวัลย์ เอมโอฐครูชำนาญการ
4นางจินดาวรรณ บุญชากรครูชำนาญการ
5นายทรงศักดิ์ หมุนวังครูชำนาญการ
6นายอำนวย ธนูศิลป์ครูชำนาญการ
7นายวิเชียร ราชบุตรครูชำนาญการ
8นายคำนึง เกตุพงษ์พันธ์ครูชำนาญการ
9นายวิสุทธิ์ รักษ์ศรีทองครูชำนาญการ
10นางปิติ วรตันติครูชำนาญการ
11นางพรทิพย์ อร่ามเรืองครูชำนาญการ
12นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิชัยพนักงานราชการ-
13นายสุริยา จันทสุวรรณครูอัตราจ้าง-
สรุป รวมทั้งหมด 13 คน ชาย 7 คน หญิง 6 คน