กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางออมสิน ผอมสวัสดิ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นายนิกร สุนทรนนท์ครูชำนาญการ
3นายคีตวัส สุรสินธุ์ครู-
สรุป รวมทั้งหมด 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน