กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายนิกร สุนทรนนท์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นายสมโชค จิตรสิงห์ครูชำนาญการ
3นางออมสิน ผอมสวัสดิ์ครู-
4นายคีตวัส สุรสินธุ์ครู-
5นายจิรวุฒิ โชติจิรสงพงศ์ครูอัตราจ้าง-
สรุป รวมทั้งหมด 5 คน ชาย 4 คน หญิง 1 คน