กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายประทุม แก้วหนูนา
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นายกิตติศักดิ์ ลิ้มฉุ้นเส้งครูชำนาญการ
3นายวิเชียร บุญจันทร์ครูชำนาญการ
สรุป รวมทั้งหมด 3 คน ชาย 3 คน หญิง 0 คน