กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางสาวศศิธร สร้อยรักษ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นางภัสส์ทนันท์ จันทอินทร์ครูชำนาญการ
3นางภาวิดา พรหมกุลครูชำนาญการ
4นางสาวทิพวรรณ จันสุกครูชำนาญการ
5นางสาวสมจิตร ทองพริกครู-
6นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์สูงครูอัตราจ้าง-
7นางสาวภวรัญชน์ จันแสงครูอัตราจ้าง-
8นายพนพล ศิริกุลพิทักษ์ครูอัตราจ้าง-
สรุป รวมทั้งหมด 8 คน ชาย 1 คน หญิง 7 คน