กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางสุภาวิณีย์ บุญช่วย
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นายมานพ นานอนครูชำนาญการพิเศษ
3นางศศิพร สุรธรรมครูชำนาญการพิเศษ
4นางสาวอมรรัตน์ รอดแก้วครูชำนาญการ
5นางนานทรี หุ้นเหี้ยงครูชำนาญการ
6นางสาวศิรัญญา เสนีครูชำนาญการ
7นายคำรณ ธรรมชาติครูชำนาญการ
8นายวรวุฒิ แสงแก้วครูชำนาญการ
9นายชาญชัย สงแสงครู-
สรุป รวมทั้งหมด 9 คน ชาย 4 คน หญิง 5 คน