กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายวรวุฒิ แสงแก้ว
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นายมานพ นานอนครูชำนาญการพิเศษ
3นางศศิพร สุรธรรมครูชำนาญการพิเศษ
4นางสาวอมรรัตน์ รอดแก้วครูชำนาญการ
5นายคำรณ ธรรมชาติครูชำนาญการ
6นางสาวศิรัญญา เสนีครู-
7นายชาญชัย เพชรน้อยครู-
8นางนานทรี หุ้นเหี้ยงครู-
9นางสุภาวิณีย์ บุญช่วยครู-
10นางสาวนิตยา หนูชุมครูอัตราจ้าง-
สรุป รวมทั้งหมด 10 คน ชาย 4 คน หญิง 6 คน