กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางเพ็ญศรี เพ็งสวัสดิ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการพิเศษ
2นางสาวทัศนีย์ เกื้อเส้งครูชำนาญการพิเศษ
3นายวีรวัฒน์ เลิศประสานครูชำนาญการพิเศษ
4นางกาญจนา ชาญชัยครูชำนาญการพิเศษ
5นางรมวะดี เขียวจีนครูชำนาญการพิเศษ
6นางดวงรักษ์ สามัคคีครูชำนาญการพิเศษ
7นางแก้วเกษร นานอนครูชำนาญการพิเศษ
8นายเอกนาวี คงแก้วครูชำนาญการพิเศษ
9นางพรรณี รักษ์ศรีทองครูชำนาญการ
10นางสาวธิดาทิพย์ กลับแก้วครูชำนาญการ
11นายสมศักดิ์ แก้วระยับครูชำนาญการ
12นายกิตติ์ธวัช เกิดใหม่ครูชำนาญการ
สรุป รวมทั้งหมด 12 คน ชาย 4 คน หญิง 8 คน