กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางเพ็ญศรี เพ็งสวัสดิ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการพิเศษ
2นางสาวทัศนีย์ เกื้อเส้งครูชำนาญการพิเศษ
3นางแก้วเกษร นานอนครูชำนาญการพิเศษ
4นางกาญจนา ชาญชัยครูชำนาญการพิเศษ
5นางรมวะดี เขียวจีนครูชำนาญการพิเศษ
6นางดวงรักษ์ สามัคคีครูชำนาญการพิเศษ
7นายเอกนาวี คงแก้วครูชำนาญการพิเศษ
8นางพรรณี รักษ์ศรีทองครูชำนาญการ
9นางสาวธิดาทิพย์ กลับแก้วครูชำนาญการ
10นายสมศักดิ์ แก้วระยับครูชำนาญการ
11นายวีรวัฒน์ เลิศประสานครูชำนาญการ
12นายกิตติ์ธวัช เกิดใหม่ครูชำนาญการ
สรุป รวมทั้งหมด 12 คน ชาย 4 คน หญิง 8 คน