รายชื่อบุคลากรทั้งหมด


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายสมมารถ ผดุงอรรถผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
2นายสุรินทร์ กลับผดุงรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
3นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดารองผู้อำนวยการชำนาญการ
4นายวีรวัฒน์ เลิศประสานครูชำนาญการพิเศษ
5นางสุนีย์ รักษ์สุวรรณครูชำนาญการพิเศษ
6นางพรพินิจ พัฒนพงศ์ครูชำนาญการพิเศษ
7นางกาญจนา ชาญชัยครูชำนาญการพิเศษ
8นางรมวะดี เขียวจีนครูชำนาญการพิเศษ
9นางดวงรักษ์ สามัคคีครูชำนาญการพิเศษ
10นางสาวทัศนีย์ เกื้อเส้งครูชำนาญการพิเศษ
11นางศศิพร สุรธรรมครูชำนาญการพิเศษ
12นางเพ็ญศรี เพ็งสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษ
13นางแก้วเกษร นานอนครูชำนาญการพิเศษ
14นายเอกนาวี คงแก้วครูชำนาญการพิเศษ
15นายมานพ นานอนครูชำนาญการพิเศษ
16นางจันทนา ทองอ่อนครูชำนาญการพิเศษ
17นางพรเพ็ญ กี่สุ้นครูชำนาญการพิเศษ
18นางมะลิวัลย์ เอมโอฐครูชำนาญการ
19นายณัฐวัตร เอียดทองครูชำนาญการ
20นางจินดาวรรณ บุญชากรครูชำนาญการ
21นายทรงศักดิ์ หมุนวังครูชำนาญการ
22นางสาวทิพวรรณ จันสุกครูชำนาญการ
23นางสาวศศิธร สร้อยรักษ์ครูชำนาญการ
24นายนิกร สุนทรนนท์ครูชำนาญการ
25นายกิตติ์ธวัช เกิดใหม่ครูชำนาญการ
26นางสาวปานี สุขคล้ายครูชำนาญการ
27นางออมสิน ผอมสวัสดิ์ครูชำนาญการ
28นายคณารัตน์ ห่อจันทร์ครูชำนาญการ
29นางรัตนา ทองผุดครูชำนาญการ
30นายกิตติศักดิ์ ลิ้มฉุ้นเส้งครูชำนาญการ
31นายวิเชียร บุญจันทร์ครูชำนาญการ
32นางสายใจ บุษย์เพชรครูชำนาญการ
33นางสาวเขมมิกา แก่นจันทร์ครูชำนาญการ
34นางสาวรสวรรณ วีระไทยครูชำนาญการ
35นายวิชิต ทองประดับครูชำนาญการ
36นางมยุรี นาคมณีครูชำนาญการ
37นายวรวุฒิ แสงแก้วครูชำนาญการ
38นายคำรณ ธรรมชาติครูชำนาญการ
39นายประทุม แก้วหนูนาครูชำนาญการ
40นางสุภาวิณีย์ บุญช่วยครูชำนาญการ
41นางเรณู ประดู่ครูชำนาญการ
42นางภาวิดา พรหมกุลครูชำนาญการ
43นายวิเชียร ราชบุตรครูชำนาญการ
44นายสมศักดิ์ แก้วระยับครูชำนาญการ
45นายคำนึง เกตุพงษ์พันธ์ครูชำนาญการ
46นายพูนศักดิ์ แก้วอุดมครูชำนาญการ
47นางสุธนี ไชยเพชรครูชำนาญการ
48นางชาลินี มณีเจริญครูชำนาญการ
49นางพรรณี รักษ์ศรีทองครูชำนาญการ
50นายวิสุทธิ์ รักษ์ศรีทองครูชำนาญการ
51นางสาวอมรรัตน์ รอดแก้วครูชำนาญการ
52นางปิติ วรตันติครูชำนาญการ
53นางภัสส์ทนันท์ จันทอินทร์ครูชำนาญการ
54นางสาวศิรัญญา เสนีครูชำนาญการ
55นางสาวธิดาทิพย์ กลับแก้วครูชำนาญการ
56นางนานทรี หุ้นเหี้ยงครูชำนาญการ
57นางพรทิพย์ อร่ามเรืองครูชำนาญการ
58นายอำนวย ธนูศิลป์ครูชำนาญการ
59นางสาวสมจิตร ทองพริกครู-
60นางศรินรัตน์ ปฐมกิตติโรจน์ครู-
61นายคีตวัส สุรสินธุ์ครู-
62นางประภาพร เทพจิตร์ครู-
63นางสาววิธิยา ตังตกาญจนาครู-
64นายชาญชัย สงแสงครู-
65นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิชัยพนักงานราชการ-
66นายพนพล ศิริกุลพิทักษ์ครูอัตราจ้าง-
67นายสุริยา จันทสุวรรณครูอัตราจ้าง-
68นางสาวศิริธร ทิพย์รัตน์ครูอัตราจ้าง-
69นางสาวขนิษฐา รักษาสังข์ครูอัตราจ้าง-
70นายIgnacio L. Mutyaครูอัตราจ้าง-
71นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์สูงครูอัตราจ้าง-
72นางสาวภวรัญชน์ จันแสงครูอัตราจ้าง-
73นายมงคล เทพส่งลูกจ้างประจำ-
74นายปราการ กุลกั้งลูกจ้างประจำ-
75นายสมใจ ทองคงลูกจ้างประจำ-
76นายสมบูรณ์ วงศ์ดีลูกจ้างชั่วคราว-
77นายสมโชค นาคะสันลูกจ้างชั่วคราว-
78นายชัยณรงค์ ชัยฤทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว-
79นางพร นาเคนลูกจ้างชั่วคราว-
80นายวิชาญ เคี่ยมการลูกจ้างชั่วคราว-
81นายประภาส บำรุงยาม-
82นายสว่าง น้ำแก้วยาม-
83นายสหการ ราชกิจชอบยาม-
สรุป รวมทั้งหมด 83 คน ชาย 37 คน หญิง 46 คน