รายชื่อบุคลากรทั้งหมด


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายสมมารถ ผดุงอรรถผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
2นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดารองผู้อำนวยการชำนาญการ
3นายสุรินทร์ กลับผดุงรองผู้อำนวยการชำนาญการ
4นางจันทนา ทองอ่อนครูชำนาญการพิเศษ
5นางกาญจนา ชาญชัยครูชำนาญการพิเศษ
6นางรมวะดี เขียวจีนครูชำนาญการพิเศษ
7นางดวงรักษ์ สามัคคีครูชำนาญการพิเศษ
8นางสาวทัศนีย์ เกื้อเส้งครูชำนาญการพิเศษ
9นายเอกนาวี คงแก้วครูชำนาญการพิเศษ
10นางเพ็ญศรี เพ็งสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษ
11นางแก้วเกษร นานอนครูชำนาญการพิเศษ
12นายมานพ นานอนครูชำนาญการพิเศษ
13นางศศิพร สุรธรรมครูชำนาญการพิเศษ
14นางสุนีย์ รักษ์สุวรรณครูชำนาญการพิเศษ
15นางมะลิวัลย์ เอมโอฐครูชำนาญการ
16นายณัฐวัตร เอียดทองครูชำนาญการ
17นางจินดาวรรณ บุญชากรครูชำนาญการ
18นายวิเชียร บุญจันทร์ครูชำนาญการ
19นางภัสส์ทนันท์ จันทอินทร์ครูชำนาญการ
20นางภาวิดา พรหมกุลครูชำนาญการ
21นายนิกร สุนทรนนท์ครูชำนาญการ
22นางสายใจ บุษย์เพชรครูชำนาญการ
23นางสาวเขมมิกา แก่นจันทร์ครูชำนาญการ
24นางเรณู ประดู่ครูชำนาญการ
25นางพรเพ็ญ กี่สุ้นครูชำนาญการ
26นายวิชิต ทองประดับครูชำนาญการ
27นางมยุรี นาคมณีครูชำนาญการ
28นายวรวุฒิ แสงแก้วครูชำนาญการ
29นายสมโชค จิตรสิงห์ครูชำนาญการ
30นางรัตนา ทองผุดครูชำนาญการ
31นายคณารัตน์ ห่อจันทร์ครูชำนาญการ
32นายคำรณ ธรรมชาติครูชำนาญการ
33นายประทุม แก้วหนูนาครูชำนาญการ
34นายกิตติศักดิ์ ลิ้มฉุ้นเส้งครูชำนาญการ
35นางสุธนี ไชยเพชรครูชำนาญการ
36นายสมศักดิ์ แก้วระยับครูชำนาญการ
37นายพูนศักดิ์ แก้วอุดมครูชำนาญการ
38นายวิเชียร ราชบุตรครูชำนาญการ
39นายคำนึง เกตุพงษ์พันธ์ครูชำนาญการ
40นายวิสุทธิ์ รักษ์ศรีทองครูชำนาญการ
41นางพรพินิจ พัฒนพงศ์ครูชำนาญการ
42นางปิติ วรตันติครูชำนาญการ
43นางพรทิพย์ อร่ามเรืองครูชำนาญการ
44นางพรรณี รักษ์ศรีทองครูชำนาญการ
45นายอำนวย ธนูศิลป์ครูชำนาญการ
46นายวีรวัฒน์ เลิศประสานครูชำนาญการ
47นางสาวธิดาทิพย์ กลับแก้วครูชำนาญการ
48นางสาวอมรรัตน์ รอดแก้วครูชำนาญการ
49นายกิตติ์ธวัช เกิดใหม่ครูชำนาญการ
50นายทรงศักดิ์ หมุนวังครู-
51นายคีตวัส สุรสินธุ์ครู-
52นางสาววิธิยา ตังตกาญจนาครู-
53นางศรินรัตน์ ปฐมกิตติโรจน์ครู-
54นางสาวรสวรรณ วีระไทยครู-
55นายชาญชัย เพชรน้อยครู-
56นางสุภาวิณีย์ บุญช่วยครู-
57นางสาวสมจิตร ทองพริกครู-
58นางนานทรี หุ้นเหี้ยงครู-
59นางออมสิน ผอมสวัสดิ์ครู-
60นางสาวศศิธร สร้อยรักษ์ครู-
61นางสาวปานี สุขคล้ายครู-
62นางสาวศิรัญญา เสนีครู-
63นางประภาพร เทพจิตร์ครู-
64นางสาวทิพวรรณ จันสุกครู-
65นางชาลินี มณีเจริญครู-
66นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิชัยพนักงานราชการ-
67นางสาวขนิษฐา รักษาสังข์ครูอัตราจ้าง-
68นางสาวศิริธร ทิพย์รัตน์ครูอัตราจ้าง-
69นายจิรวุฒิ โชติจิรสงพงศ์ครูอัตราจ้าง-
70นายสุริยา จันทสุวรรณครูอัตราจ้าง-
71นายพนพล ศิริกุลพิทักษ์ครูอัตราจ้าง-
72นายIgnacio L. Mutyaครูอัตราจ้าง-
73นางสาวภวรัญชน์ จันแสงครูอัตราจ้าง-
74นางสาวนิตยา หนูชุมครูอัตราจ้าง-
75นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์สูงครูอัตราจ้าง-
76นายปราการ กุลกั้งลูกจ้างประจำ-
77นายมงคล เทพส่งลูกจ้างประจำ-
78นายสมใจ ทองคงลูกจ้างประจำ-
79นายสมบูรณ์ วงศ์ดีลูกจ้างชั่วคราว-
80นายสมโชค นาคะสันลูกจ้างชั่วคราว-
81นางวอน รัตนบุรีลูกจ้างชั่วคราว-
82นายวิชาญ เคี่ยมการลูกจ้างชั่วคราว-
83นายชัยณรงค์ ชัยฤทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว-
84นางพร นาเคนลูกจ้างชั่วคราว-
85นายสว่าง น้ำแก้วยาม-
86นายสหการ ราชกิจชอบยาม-
87นายประภาส บำรุงยาม-
สรุป รวมทั้งหมด 87 คน ชาย 39 คน หญิง 48 คน