ฝ่ายบริหาร


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายสมมารถ ผดุงอรรถผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
2นายสุรินทร์ กลับผดุงรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
3นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดารองผู้อำนวยการชำนาญการ
สรุป รวมทั้งหมด 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน