ลูกจ้างชั่วคราว


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางวอน รัตนบุรีลูกจ้างชั่วคราว-
2นายสมโชค นาคะสันลูกจ้างชั่วคราว-
3นายวิชาญ เคี่ยมการลูกจ้างชั่วคราว-
4นายชัยณรงค์ ชัยฤทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว-
5นายสมบูรณ์ วงศ์ดีลูกจ้างชั่วคราว-
6นางพร นาเคนลูกจ้างชั่วคราว-
สรุป รวมทั้งหมด 6 คน ชาย 4 คน หญิง 2 คน