ลูกจ้างชั่วคราว


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายสมโชค นาคะสันลูกจ้างชั่วคราว-
2นายวิชาญ เคี่ยมการลูกจ้างชั่วคราว-
3นายชัยณรงค์ ชัยฤทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว-
4นายสมบูรณ์ วงศ์ดีลูกจ้างชั่วคราว-
5นางพร นาเคนลูกจ้างชั่วคราว-
สรุป รวมทั้งหมด 5 คน ชาย 4 คน หญิง 1 คน