ลูกจ้างประจำ


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายสมใจ ทองคงลูกจ้างประจำ-
2นายปราการ กุลกั้งลูกจ้างประจำ-
3นายมงคล เทพส่งลูกจ้างประจำ-
สรุป รวมทั้งหมด 3 คน ชาย 3 คน หญิง 0 คน