กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางพรพินิจ พัฒนพงศ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการพิเศษ
2นางสุนีย์ รักษ์สุวรรณครูชำนาญการพิเศษ
3นายพูนศักดิ์ แก้วอุดมครูชำนาญการ
4นางสุธนี ไชยเพชรครูชำนาญการ
5นางชาลินี มณีเจริญครูชำนาญการ
6นางสาววิธิยา ตังตกาญจนาครู-
สรุป รวมทั้งหมด 6 คน ชาย 1 คน หญิง 5 คน