กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นายพูนศักดิ์ แก้วอุดม
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ครูชำนาญการ
2นางสุนีย์ รักษ์สุวรรณครูชำนาญการพิเศษ
3นางพรพินิจ พัฒนพงศ์ครูชำนาญการ
4นางสุธนี ไชยเพชรครูชำนาญการ
5นางชาลินี มณีเจริญครู-
6นางสาววิธิยา ตังตกาญจนาครู-
สรุป รวมทั้งหมด 6 คน ชาย 1 คน หญิง 5 คน